Panbio® Dengue IgG Capture ELISA

Panbio® Dengue IgG Capture ELISA 用于测定继发感染患者体内水平升高的登革热病毒(血清型 1-4) IgG 抗体。该检测应作为临床实验室诊断的辅助手段。技术支持