SD BIOLINE HBeAg

乙肝病毒一步检测法

SD BIOLINE HBeAg

SD BIOLINE 乙肝 e 抗原检测可用作乙肝诊断的专业辅助手段。SD BIOLINE 乙肝 e 抗原检测是一种体外一步免疫层析法,可同时定性检测人体血清或血浆中的乙肝 e 抗原。

技术支持