SD BIOLINE JEV IgM

乙型脑炎病毒的抗体筛查检测法

SD BIOLINE JEV IgM

SD BIOLINE JEV IgM 检测可用于快速定性检测人体血清或血浆中的乙型脑炎的 IgM 抗体。

技术支持