SD BIOLINE 利什曼原虫抗体

利什曼原虫的抗体筛查检测法

SD BIOLINE Leishmania Ab

SD BIOLINE 利什曼原虫抗体检测可用于快速定性检测人体血清或血浆中的利什曼原虫的抗体。

技术支持